italy netherlands sweden uk uk

Ehdot ja edellytykset

Champion Power Equipment EU on Winch Solutions Ltd:in myyntibrändi

LIIKETOIMINNAN EHDOT JA EDELLYTYKSET

1 Määritelmät ja tulkinnat

Näissä myyntiehdoissa, ellei asiayhteys muuta edellytä, tarkoitetaan seuraavaa:

1.1 ‘Ostaja’ on se henkilö, joka ostaa tuotteen Myyjältä tai sopii sen ostamisesta Myyjältä;

1.2 ‘Myyntiehdot’ tarkoittaa tässä asiakirjassa annettuja myyntiehtoja ja -edellytyksiä sekä kaikkia muita erityisehtoja, joista on sovittu Myyjän antamassa kirjallisessa sopimuksessa;

1.3 ‘Kuluttaja’ tarkoittaa samaa kuin miten tämä termi on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien epäoikeudenmukaisia sopimusehtoja koskevan lain, Unfair Contract Terms Act 1977, osion 12 nojalla ja/tai vuoden 1999 kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevan lain (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 3(1) nojalla;

1.4 ‘Toimituspäivä’ tarkoittaa myyjän asettamaa päivämäärää, jolloin tuotteet toimittaan;

1.5 ‘Tuotteet’ tarkoittaa tuotteita, joiden ostamisesta Myyjältä Ostaja on tehnyt sopimuksen;

1.6 ‘Hinta. tarkoittaa Tuotteiden hintaa ilman kuljetusta, pakkausta, vakuutusta ja arvonlisäveroa; ja

1.7 ‘Myyjä’ tarkoittaa Winch Solutions Limitediä (Yritysrekisterinumero 06009924), Unit 16 Winchester Road, Haydock Industrial Estate, Haydock, St. Helens, Merseyside, WA11 9XQ.

1.8 Kaikki otsikot on tarkoitettu vain lukemisen helpottamiseksi, eivätkä ne vaikuta tämän sopimuksen rakenteeseen.

1.9 Kaikki tämän sopimuksen järjestelyt, jotka raukeavat tai voivat raueta tai olla toteuttamiskelvottomia on siinä tapauksessa katsottava irrotettaviksi sopimuksesta, eivätkä ne vaikuta mihinkään muuhun tämän sopimuksen järjestelyistä.

1.10 Jos Myyjä luopuu tai pidättyy minkä tahansa tässä sopimuksessa määritellyn (suoraan tai epäsuoraan) oikeutensa käytöstä, se ei muodosta ennakkotapausta suhteessa Myyjän oikeuksien käytölle tulevaisuudessa.

2 Ehtojen soveltamisalue

2.1 Nämä ehdot koskevat kaikkia sopimuksia tuotteiden myynnistä Myyjältä Ostajalle, ja ne korvaavat kaikki muut ehdot ja edellytykset, mukaan luettuina kaikki ehdot ja edellytykset, joiden Ostaja on olettanut olevan voimassa minkä tahansa ostotilauksen, tilausvahvistuksen tai vastaavan asiakirjan yhteydessä.

2.2 Kaikki Tuotteiden tilaukset katsotaan Ostajan tekemiksi tarjouksiksi ostaa näiden ehtojen mukaisia tuotteita.

2.3 Ostajan Myyjälle jättämä tilauksen katsotaan sisältävän sen, että Ostaja hyväksyy nämä ehdot ja edellytykset.

2.4 Kaikki näiden ehtojen ja edellytysten muunnelmat (kaikki osapuolten välillä solmitut erityisehdot ja -edellytykset mukaan luettuina) katsotaan pätemättömiksi ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

[2.5 Myyjä hyväksyy Ostajan tekemän tilauksen ainoastaan silloin, kun se on tehty [Seller’s Order Form]:illa] .

3 Hinnat ja maksaminen

3.1 Hinta on sama kuin Myyjän julkaisemassa, Ostajan ostohetkellä voimassa olleessa hintalistassa mainittu hinta. Hinta ei sisällä ALV:ia, joka asetetaan Myyjän antaman laskun päivämääränä voimassa olevan verokannan mukaisesti.

3.2 Hinnan ja ALV:in eräpäivä on 30 päivää laskun päiväyksen jälkeen. Eräpäivä on ratkaiseva, paitsi silloin kun Ostaja on toiminut yksityisenä kuluttajana, missä tapauksessa Hinta ja ALV maksetaan sinä päivänä, kun Ostaja jättää tilauksensa.

3.3 Erääntyneistä laskuista veloitettava korko juoksee päivittäin eräpäivästä alkaen kunnes maksu on suoritettu. Korko on Barclays Bank plc:n kunakin ajankohtana määrittelemä peruskorko korotettuna 2 prosentilla, ja korko juoksee tämän suuruinen myös ennen mitään oikeuden päätöstä.

3.4 Myyjä pidättää itsellään näiden ehtojen lauseketta 3.1 huomioimatta oikeuden tarjota Ostajalle myyntihintaa. Jos Myyjä päättää tehdä niin (ja sellainen päätös on Myyjän yksinomaisessa päätäntävallassa), se annetaan ostajalle, jonka on hyväksyttävä se 30 päivän kuluessa tarjouksen antopäivästä lukien. Jos Ostaja ei hyväksy tarjottua hintaa tämän ajanjakson aikana, Myyjällä on oikeus muuttaa sitä tai vetää se pois kokonaisuudessaan.

3.5 Myy voi antaa Ostajalle milloin tahansa 14 päivää ennen toimitusta ilmoituksen Tuotteen Hinnan korottamisesta, johtuen mistä tahansa Myyjän kustannusten noususta, joka johtuu Myyjän kohtuullisen hallinnan ulkopuolisista tekijöistä (mukaan luettuina, mutta niihin rajoittumatta valuuttakurssien vaihtelut,verot, maksut sekä työn ,materiaalien ja muun valmistuksen hinta), jolloin Ostaja voi peruuttaa tilauksensa 7 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut Myyjältä asiaa koskevan ilmoituksen.

4 Tuotteet

4.1 Tuotteiden lukumäärän ja kuvausten (tekniset tiedot mukaan luettuina) on vastattava Myyjän markkinointiteksteissään antamia tietoja.

4.2 Myyjä voi ajoittain tehdä muutoksia tuote-erittelyihinsä, ja näiden muutosten on täytettävä kaikki sovellettavissa olevat turvallisuusvaatimukset ja lakisääteiset vaatimukset, eivätkä ne saa olennaisesti vaikuttaa Tuotteiden laatuun tai soveltuvuuteen.

5 Takuut ja vastuut

5.1 Myyjä takaa, että Tuotteet vastaavat toimitusajankohtana Myyjän antamaa kuvausta.

5.2 Poikkeuksena tästä on se, kun Ostaja toimii yksityisenä kuluttajana:

5.2.1 kaikki muut takuut ja sekä Myyjän tai sen edustajien antamat, tai muulla tavoin annetut, suorat ja epäsuorat ehdot tai edellytykset, jotka koskevat Tuotteiden soveltuvuutta tarkoitettuun käyttöön, niiden laatua tai kuntoa, säädöksin ja tapaoikeudellisesti annetut takuut, ehdot ja edellytykset mukaan luettuina, poissuljetaan suurimmassa lain sallimassa laajuudessa;

5.2..2 Mikäli Myyjä rikkoo tätä sopimusta millä tahansa tavalla, ostajan saama hyvitys rajoittuu vahingonkorvaukseen. Myyjän vastuu ei voi missään olosuhteissa ylittää Tuotteiden Hintaa.

6 Tuotteiden toimittaminen

6.1 Tuotteet on merkittävä Ostajan ohjeistuksen mukaisesti, ja ne on pakattava kunnolla ja niiden toimitus Ostajalle vahingoittumattomina on turvattava.

6.2 Ostajan on kerrottava Myyjälle tilauksensa jättöpäivänä osoite, jonne Tuotteet on toimitettava.

6.3 Myyjän on lausekkeen 6.2 mukaisesti järjestettävä kuljetus Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen. Ostajan on korvattava kaikki Ostajan kohtuudella Myyjälle osoittamat kuljetus- ja vakuutuskulut ilman mitään kompensaatioita tai vähennyksiä, ja nämä korvaukset on suoritettava Hinnan eräpäivänä.

6.4 Huolitsijan katsotaan olevan Ostajan edustaja, eikä Myyjä ole vastuussa mistään Tuotteiden menetyksestä tai vaurioitumisesta kuljetuksen aikana, eikä myöskään huolitsijan epäonnistumisesta toimittaa Tuotteet (tai jotain Tuotteista) ajallaan tai ollenkaan.

6.5 Myyjän on tehtävä parhaansa järjestääkseen Tuotteiden toimituksen Ostajan antamaan osoitteeseen (lausekkeen 6.2 mukaisesti) niiden toimituspäivänä.

6.6 Jos Myyjä antaa toimitusajankohdan, se ei ole tämän sopimuksen, sitä ei tule nähdä olennaisena osana tätä sopimusta.

6.7 Tuotteet voidaan toimittaan ennen Toimituspäivää, kun Ostajalle on annettu siitä etukäteisilmoitus kohtuullisessa ajassa. Ostajan on järjestettävä Tuotteiden vastaanotto sinä ajankohtana, kun ne on ilmoitettu toimitettavaksi.

6.8 Ostajan on ilmoitettava Myyjälle kaikista toimitusesteistä viimeistään 3 päivää ennen toimitusta. Siitä riippumatta, onko Myyjä saanut mitään sellaista ilmoitusta, huolitsijan rahtikirjaan kirjoitetun selkeän allekirjoituksen katsotaan olevan Ostajan vahvistus tuotteiden vastaanottamisesta (siinä ilmoitetulla tavalla).

7 Tuotteiden hyväksyminen

7.1 Ostajan on tarkistettava Tuotteet toimituksen yhteydessä, ja kaikista väitetyistä vioista, toimituksen puutteista, vaurioista tai poikkeamista tuotekuvausten tai näytteiden suhteen on ilmoitettava Myyjälle 24 tunnin kuluessa. Ostajan on annettava Myyjälle mahdollisuus tarkistaa Tuotteet kohtuullisen ajan kuluessa toimituksesta ja ennen kuin niitä on käytetty millään tavalla. Jos Ostaja ei noudata näitä ehtoja, Tuotteet katsotaan lopullisesti toimitetuiksi sopimuksen mukaisesti ja niiden katsotaan olevan ilman sellaisia vikoja ja vaurioita, jotka olisi pitänyt voida kohtuudella havaita Tuotteiden toimitushetkellä, ja Ostajan katsotaan siten hyväksyneen Tuotteet.

7.2 Kun Ostaja on hyväksynyt toimitetut tuotteet, hän ei enää voi kieltäytyä vastaanottamasta Tuotteita, jotka eivät ole tämän sopimuksen mukaisia.

7.3 Mitään Ostajalle toimitettuja, sopimuksen mukaisia tuotteita ei hyväksytä palautettavaksi ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja sellaisten palautustenehdot ovat Myyjän yksinomaisessa päätösvallassa.

7.4 Jos Myyjä hyväksyy minkä tahansa sellaisen tuotteen palautuksen, Ostajan on maksettava käsittelymaksu, jonka suuruus on 10 prosenttia laskussa ilmoitetusta hinnasta. Sellaiset Tuotteet on palautettava käyttäen Ostajanvalitsemaa ja maksamaa huolitsijaa, ja ne on palautettava alkuperäisessä kuljetuspakkauksessaan.

7.5 Myyjälle ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta palautetut tuotteet voidaan palauttaa takaisin Ostajalle Myyjän yksinomaisella päätöksellä tai ne voidaan varastoida Ostajan kustannuksella ilman, että se vaikuttaa Myyjän muihin mahdollisiin oikeuksiin tai korvauksiin.

8 Omistusoikeus ja riski

8.1 Riski siirtyy Myyjältä Ostajalle Tuotteiden toimitushetkellä.

8.2 Vaikka Tuotteet olisikin toimitettu, niiden omistusoikeus ei siirry pois Myyjältä, kunnes:

8.2.1 Ostaja on maksanut Hinnan ja ALV:n kokonaisuudessaan; ja

8.2.2 Ostajalla ei ole mitään muita maksamattomia maksuja Myyjälle.

8.3 Kunnes omistusoikeus siirtyy Ostajalle, tällä on Myyjän väliaikaisena asianhoitajana lausekkeen 8.2 mukainen velvollisuus pitää Tuotteet hyvässä turvassa. Ostajan on varastoitava Tuotteet (ilman Myyjälle koituvia kuluja) erillään muista omistamistaan tuotteista siten, että ne on selkeästi tunnistettavissa Myyjän omaisuudeksi.

8.4 Vaikka Tuotteet pysyisivätkin Myyjän omaisuutena, Ostaja voi normaalissa liiketoiminnassaan myydä tai käyttää Tuotteita täyteen markkinahintaan Myyjän puolesta. Kaikki sellainen myynti tai käsittely katsotaan Ostajan omaehtoisesti suorittamaksi Myyjän omaisuuden myynniksi tai käsittelyksi, ja Ostaja on sellaisen myynnin tai käsittelyn yhteydessä päämies. Kunnes Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä, kaikki Tuotteen myynnistä tai käytöstä sadut tulot on pidettävä Myyjälle varatusti erillään muista rahoista, tai ne on maksettava mille tahansa miinuksella olevalle pankkitilille ja aina tunnistettava Myyjän rahoiksi.

8.5 Myyjällä on oikeus saada itselleen Hinta (+ALV) siitä huolimatta, että minkään Tuotteen omistusoikeus ei ole siirtynyt pois Myyjältä.

8.6 Kunnes Tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt pois Myyjältä, Ostajan on Myyjän pyynnöstä toimitettava Myyjälle Tuotteet, joita ei ole jälleenmyyty tai jotka eivät ole lakanneet olemasta. Jos Ostaja ei noudata tätä vaatimusta, Myyjä voi tulla mihin tahansa Myyjän omistamiin tai hallinnoimiin tiloihin, joissa Tuotteita säilytetään ja ottaa tuotteet uudelleen haltuunsa. Sellaisen pyynnön yhteydessä Ostajan lauseke 8.4:n mukaiset oikeudet raukeavat.

8.7 Myyjä ei millään tavoin saa pantata tai käyttää lainan takuina mitään Ostajan omistamia Tuotteita. Mikäli Ostaja tekee niin, kaikki Myyjän Ostajalta veloittamat rahasummat erääntyvät välittömästi maksuun Myyjän muita oikeuksia huomioon ottamatta.

8.8. Ostajan on vakuutettava Tuotteet ja pidettävä ne vakuutettuina koko Hinnasta ‘kaikkia riskejä’ vastaan siihen päivämäärään saakka, kun niiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä, ja Ostajan on voitava milloin tahansa esittää Myyjälle vakuutussopimuksen kopio. Mikäli Ostaja tekee niin, kaikki Myyjän Ostajalta veloittamat rahasummat erääntyvät välittömästi maksuun ilman että se vaikuttaa Myyjän muihin oikeuksiin.

9 Immateriaalioikeudet

Tuotteiden tekniset tiedot ja rakenteet (tekijänoikeudet, suunnitteluoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) ovat osapuolista Myyjän omaisuutta. Mikäli Ostaja on toimittanut Myyjän valmistettavaksi Ostajan pyynnöstä minkä tahansa rakenteen tai teknisen ominaisuuden Ostajan on annettava takuut siitä, että mikään sellainen rakenne tai ominaisuus ei Tuotteiden valmistuksessa, käsittelyssä tai kokoonpanossa loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

10 Hyvitykset Ostajalle

10.1 Poikkeuksena tästä on se, kun Ostaja toimii yksityisenä kuluttajana:

10.1.1 Myyjällä ei ole missään olosuhteissa mitään vastuuta mistään sellaisesta Ostajalle aiheutuneesta epäsuorasta menetyksestä (liikevoiton menetys mukaan luettuna), joka on aiheutunut Myyjän rikkeestä tätä sopimusta vastaan, ja Ostajalle annettu hyvitys rajoittuu vain vahingonkorvaukseen;

10.1.2 Myyjän vastuu ei voi missään olosuhteissa ylittää Tuotteiden Hintaa.

10.1.3 Myyjällä ei ole mitään vastuita Ostajaa kohtaan Ostajan hyväksymien Tuotteiden osalta sen jälkeen, kun Ostaja on hyväksynyt tai hänen katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

11 Sekalaista

11.1 Huomautukset

11.1.1 Kaikki tähän sopimukseen kuuluvat tai siihen liittyvät ilmoitukset on annettava kirjallisina, ja ne on toimitettava ensimmäisen luokan postilähetyksinä tai sähköpostitse sopimusosapuolen antamaan, rekisteröityyn osoitteeseen, tai muuhun sellaiseen osoitteeseen, jonka toinen osapuoli on antanut toiselle osapuolelle.

11.1.2 Jos aiemmin annetun ilmoituksen vastanotosta ei ole todisteita, ilmoitus katsotaan oikein toimitetuksi:

11.1.2.1 jos se on toimitettu henkilökohtaisesti sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen;

11.1.2.2 jos lähetys on toimitettu ja vastaanotto rekisteröity 3 päivän kuluessa lähetyksestä; ja

11.1.2.3 vastaanottohetkellä, jos se on lähetetty sähköpostitse.

11.2 Ostajan maksukyvyttömyys tai muu maksujen laiminlyönti

Jos ostaja ei maksa Tuotteiden maksuja sopimuksen ehtojen mukaisesti, tai rikkoo jollain muulla tavoin näitä ehtoja vastaan, tai jos Ostajan omaisuuteen kohdistuu takavarikoinnin tai myyntikiellon riski, tai jos Ostajaan kohdistuu mikä tahansa konkurssipyyntö, tai jos Ostaja ei kykene maksamaan erääntyneitä velkojaan tai Ostajan ollessa osakeyhtiö, ja sitä kohtaan esitetään tai aiotaan esittää lakkauttamispäätös tai -pyyntö (paitsi jos tarkoituksena on toteuttaa fuusio tai uudelleenjärjestely ilman maksukyvyttömyyttä), tai jos yrityksen liiketoimintaa tai osaa tai sen omaisuuksia hallinnoimaan määrätään konkurssipesän hallinnoija, hallinnoiva pesänhoitaja, pesänselvittäjä tai ulkopuolinen johtaja, tai jos Ostajaan kohdistuu muita vastaavia toimenpiteitä ulkomaisten lakien nojalla, ja nämä toimenpiteet kohdistuvat myös Tuotteisiin, maksut lankeavat välittömästi maksettaviksi. Myyjällä on yksinomainen oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin, ilman että ne vaikuttavat Myyjän muihin mahdollisiin oikeuksiin:

11.2.1 lakkauttaa kaikki Tuotteiden tulevat toimitukset Ostajalle ja/tai lopettaa sopimus ilman velvoitteita Myyjälle; ja/tai

11.2.2 toteuttaa muut lauseke 8:n mukaiset oikeutensa.

11.3 Force Majeure

11.3.1 Lukuun ottamatta Ostajan velvollisuutta maksaa Hinta lauseke 3:n mukaisesti, kumpikaan osapuolista ei ole vastuuvelvollinen mistään viivästyksistä, jotka johtuvat ylitsepääsemättömistä luonnonilmiöistä, sodasta, sosiaalisista levottomuuksista, tahallisista vahingoittamisista, lakoista, työsuluista, työtaistelutoimenpiteistä, tulvista, kuivuudesta, äärimmäisistä sääolosuhteista, minkä tahansa lain tai hallituksen antaman määräyksen tai säännön tai ohjeistuksen noudattamisesta tai muista olosuhteista, jotka ovat osapuolten kohtuullisen hallinnan ulkopuolella (‘Force Majeure -tapahtuma’).

11.3.2 Kummankin osapuolen on annettava toiselle osapuolelle ennakkoilmoitus, jos se havaitsee tulossa olevan Force Majeure -tapahtuman, ja tässä ilmoituksessa on eriteltävä Force Majeure -tapahtumaan johtavat syyt.

11.4 Myyjän peruutusoikeus

Myyjä voi milloin tahansa ennen Tuotteiden toimittamista perua sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Antaessaan sellaisen ilmoituksen Myyjän on viivyttelemättä maksettava Ostajalle kaikki tämän maksamat Hintaan liittyvät summat. Myyjä ei sellaisen peruutuksen tehdessään ole vastuussa mistään siitä mahdollisesti koituvasta vahingosta.

11.5 Kuluttaja-ostajan katumisoikeus

11.5.1 Yksityisenä kuluttajana toimiva Ostaja voi antaa 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamispäivän jälkeisestä päivästä Myyjälle oston katumisilmoituksen, ja tällainen ilmoitus aiheuttaa sopimuksen raukeamisen.

11.5.2 Kaikki katumisilmoitukset on annettava kirjallisena, ja niistä on selkeästi käytävä ilmi, että Ostaja haluaa katua ostoaan.

11.5.3 Ostajan katsotaan tehneen katumisilmoituksensa oikein, jos hän:

11.5.3.1 jättää sen Myyjän osoitteeseen (missä tapauksessa se katsotaan annetuksi jättöpäivänä);

11.5.3.2 postittaa sen Myyjän osoitteeseen (missä tapauksessa se katsotaan annetuksi postituspäivänä);

11.5.3.3 lähettää sen faksina Myyjän faksinumeroon (missä tapauksessa se katsotaan annetuksi lähetyspäivänä); tai

11.5.3.4 lähettää sen sähköpostiviestinä Myyjän yrityksen sähköpostiosoitteeseen (missä tapauksessa se katsotaan annetuksi lähetyspäivänä).

11.5.4 Ostajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta katumisilmoituksella seuraavissa tilanteissa:

11.5.4.1 sellaisten tuotteiden toimitus, joiden hinta riippuu markkinoiden sellaisista vaihteluista, jotka eivät ole Tavarantoimittajan hallinnoitavissa;

11.5.4.2 sellaisten tuotteiden toimitus, joiden tekniset ominaisuudet ovat Ostajan antamien ohjeiden mukaisia, tai jotka ovat selkeästi yksilöityjä, tai jotka eivät voi niiden luonteen vuoksi olla palautuskelpoisia tai jotka altistuvat nopealle pilaantumiselle tai vanhenemiselle.

11.5.5 Tavarantoimittajan on sopimuksen purkautuessa palautettava kuluttajalle kaikki hänen maksamansa tai hänen puolestaan maksetut summat. Palautus tehdään sille henkilölle, joka on suorittanut maksut, eikä siitä veloiteta mitään maksuja, poikkeuksena kaikki Tavarantoimittajalle Ostajan Tuotelähetyksistä aiheutuneet maksut ja/tai Tuotteiden noudosta Ostajalta aiheutuneet kulut.

11.5.6  Ostajalla on vapaa oikeus palauttaa Tuote Myyjälle (Myyjän kanssa etukäteen sovittuun palautusosoitteeseen). Jos Ostaja päättää palauttaa Tuotteet, palautus on tehtävä on tehtävä Ostajan omalla kustannuksella ja riskillä, ja Myyjälle on voitava (tämän niin pyytäessä) esittää asianmukainen vakuutussopimus.

11.5.7 Kun sopimus puretaan Ostajan saatua hallintaansa kaikki sopimuksen alaiset Tuotteet, Ostajalla katsotaan olevan velvollisuus pitää niistä kohtuullista huolta koko ajan sopimuksen purkamisesta siihen hetkeen, kun Tuotteet on palautettu Myyjän hallintaan.

11.5.8  Epäselvyyksien välttämiseksi, tämä lauseke 11.5 on voimassa ainoastaan silloin, kun Ostaja toimii yksityisenä Kuluttajana.

11.6 Valitukset

Jos Ostaja haluaa tehdä minkä tahansa valituksen tuotteista, se on jätettävä kirjallisesti Toimittajan osoitteeseen (kuten se on ilmoitettu).

12 Sopimusoikeuden käyttöalue

Tätä sopimusta hallinnoidaan Englannin ja Walesin lain mukaan.